ปฏิบัติการ Transformative Learning ศสช. ลุยลงพื้นที่หมู่บ้านชาติพันธุ์ รับโจทย์ใหญ่ อยากให้ “ไสยศาสตร์ VS แพทย์สมัยใหม่ พบกันครึ่งทางที่โรงพยาบาล ?

10 เมษายน 2560  - ProgressTH.org - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)  เดินหน้าผลักดันเต็มที่สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Learning หรือที่เรียกว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  สำหรับบุคลากรระบบสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยการให้ผู้เรียนและผู้สอนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงและมีความเข้าใจปัญหาระบบสุขภาพของประเทศ 

 โดยขณะนี้ได้เริ่มปักหมุดที่ภาคเหนือ โดยมีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ห่างไกลจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและต้องการความเข้าใจจากบุคลากรสหวิชาชีพ ในรื่องบริบท วัฒนธรรม ภาษา ประเพณีต่างๆ ที่เหมือนเป็นกำแพงกันกั้นอยู่ ซึ่งการเรียนการสอนแบบ Transformative Learning ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำให้ทั้งหมอและกลุ่มชาติพันธุ์ทลายกำแพงนี้ เมื่อแพทย์และบุคคลากรการแพทย์จะลงไปเรียนในพื้นที่ชุมชน มากกว่าเรียนในห้องเรียนแบบที่ผ่านมา


IoT and 3D Printing: Introducing Students to New Opportunities

March 28, 2017 ProgressTH 

Around fifty students and lecturers from Singapore's Temasek Polytechnic school recently visited Thailand to get a better idea of not only the tech scene here, but also to introduce the mostly business IT students to new ideas and skills including IoT projects and 3D design and printing.


Jackson Ng, a lecturer at Temasek Polytechnic, recently discussed with us the concept behind the trip, raising many important points about the shift practical education is taking.

For instance, a more interdisciplinary approach to education allows students to see a full set of options not only for helping them determine their future careers, but also to help them understand what is and isn't possible when approaching potentially new opportunities.

And while an IT business student might not possess the full skill sets required to prototype a project on their own, knowing the basics behind prototyping platforms like Arduino as well as 3D design and printing, gives them the knowledge they need to create more realistic objectives and better assemble teams capable of achieving those objectives.

Make Magazine, Biohacking, and 3D Printed Centrifuges

March 30, 2017 ProgressTH 

Volume 56 of Make Magazine recently hit the bookshelves here in Bangkok. The theme was biohacking and the powerful way technology and more importantly, collaboration is transforming the way we research, develop, and devise ways to improve our understanding of biology and how to apply it both for agriculture and human health.


We were particularly grateful to have our 3D printed centrifuge featured amid the many other incredible projects in this issue.

Also in this issue was an article written by Jose Gomez-Marquez who is co-founder of the MakerHealth and Maker Nurse projects. In his article he shares:
Over time, industry slowly black-boxed our medical technologies and discouraged makers from participating - but they never went away. Today, life science and health makers form networks like MakerHealth and DIY bio communities. They fuel open protocols and cheap instrumentation.
He then shares some advice on how you can get started:
Need a place to begin? Start with a teardown and remake what you see at the doctor's office.  
Jose captures precisely both the motivation that drives our projects, as well as the process we've gone about pursuing them.


The 3D printed centrifuge is just a starting point, and we shared it online for everyone to see and build themselves not only so they can make copies of it, but to also improve upon it or even use it as inspiration to tackle other pieces of essential laboratory equipment.