ม.เทคโนโลยีสุรนารี ผลักดันหลักสูตร "เปลี่ยนกระบวนทัศน์ + สหวิชาชีพ" สร้างบัณฑิตสุขภาพตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุขชาติ

นครราชสีมา - ProgressTH.orgมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) เร่งพัฒนาการศึกษาของบุคลากรระบบสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลักดันการเรียนการสอนแบบ “เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transfomative Learming) ด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐานให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ล่าสุดได้ปักหมุดที่ภาคอีสานตอนล่าง หนุนผนึกหลักสูตรสหวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE) และ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ภายใน (Mindset) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนร่วมกันและปรับพฤติกรรมและทัศนคติให้เป็นแพทย์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ 

เมื่อเร็วๆนี้ ศสช. ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. ทันตแพทยสภา เครือข่ายระบบสุขภาพ “นครชัยบุรินทร์” (ประกอบไปด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ได้จัดงานสัมมนา “เติมใจให้กัน...สานฝันเครือข่ายระบบสุขภาพนครชัยบุรินทร์” ภายใต้กิจกรรมเชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21 ในโครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อสรุปบทเรียนการนำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ IPE และ Mindset มาปรับใช้กับนักศึกษาระบบสุขภาพ โดยพบว่าหลังจากที่ได้มีการเรียนทั้งหมด 6 รุ่น พบว่าบัณฑิตแพทย์ มทส.กว่าร้อยละ 90 กลับไปทำงานในท้องถิ่นและใช้ทุนครบตามกำหนดและมีความสุขในการทำงานในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น 

ทั้งนี้การเรียนแบบสหวิชาชีพ (IPE) คือ การเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้านสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด ฯลฯ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม และยังลดความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ ขณะที่ การเรียนการสอนเรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ภายใน (Mindset) คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาระบบสุขภาพลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้จิตใจของตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบริบทสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยที่นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น 


บรรยากาศงาน “เติมใจให้กัน.. สานฝันเครือข่ายระบบสุขภาพนครชัยบุรินทร์” ภายใต้กิจกรรมเชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21”


FabRacers: A Fun Introduction to 3D Printing

August 20, 2107 ProgressTH As 3D printing and its applications continue to work their way into our daily lives, more and more people are becoming interested in learning more about it and getting directly involved. And as 3D printing technology continues to improve and become more accessible, the number of ways people are developing to help encourage people to learn the tools and techniques involved continues to grow.


Bangkok-based makerspace, FabCafe located at the Thailand Creative & Design Center (TCDC) held a series of workshops aimed at introducing people to 3D design and 3D printing through designing, printing, and racing Tamiya electric cars.Children and adults learned how to design their own custom car bodies in Autodesk Fusion 360, had them printed by FabCafe's many 3D printers, and raced them during the FabRacer event.

For many of the children involved, it would have been their first experience with 3D design and 3D printing, and hopefully a formative one teaching them that virtually anything can be designed and created using these emerging personal manufacturing tools.


3D Printed Loom

August 6, 2017 ProgressTH We've designed and built a 3D printed rigid heddle loom. It is a tool used by hobbyists for weaving yarn into fabric and is a great way to understand the basic principles behind how more complex looms work and learn the craft of weaving itself.

It is the first step toward an automated tabletop loom aimed at enhancing localized textile production.

This 3D printed rigid heddle loom is the first step toward making textile production more accessible. Work on perfecting the current loom design, producing accessories such as loom shuttles and reed hooks, and development of an automated tabletop loom will follow.  
The loom is about half a meter by half a meter in dimensions allowing you to weave patterns up to 400mm wide and with the warp beam system, a half meter or more in length.

The loom costs approximately 400 THB (12 USD) in PLA plastic filament to 3D print. Additional parts include approximately 3.5 meters of cheap 22mm PVC pipe and a handful of common nuts and bolts.

Because the design is opensource (all files and instructions are available here on Thingiverse), anyone can access the SketchUp design files and modify or expand on it as long as they share it too.

Why Build a 3D Printed Loom? 

We built this loom to answer the questions: where do the clothes we wear everyday come from, and is it possible to localize their production?